Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Urząd Gminy w Winnicy informuje, że od dnia 7 stycznia 2019 r. w poniedziałki urząd jest czynny do godz. 17.30.

gabarytyWójt Gminy Winnica informuje, iż w dniach 7 i 8 maja 2019 r. na terenie gminy Winnica odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych > więcej

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Decyzją Pana Wójta – Roberta Wróblewskiego, Gmina Winnica będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji mogą zapisać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26  kwietnia 2019r. Partycypacja w kosztach budowy mieszkańca wynosi około 3.000,00 zł plus koszt projektu. Pozostałą część kwoty Gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

V Sesja Rady Gminy Winnica

Zawiadamiam, że na dzień 1 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy zostały zwołane obrady V Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Winnica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Winnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym 13B w miejscowości Zbroszki gmina Winnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica oraz określenia granic ich obwodów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Winnica.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Winnica.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica.
 1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 2. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Winnica za 2018 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Winnica
Antoni Pieńkos

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica